nông sản Việt Nam xuất khẩu

Xây dựng thương hiệu toàn cầu thế nào cho nông sản Việt Nam?

Thay đổi tư duy sản xuất, kiểm soát chất lượng đầu vào chặt chẽ cũng như nhận thức được vai trò quan trọng của thương hiệu đối với sản phẩm là những bước đi cơ bản nhất để gia tăng giá trị thương hiệu nông sản Việt trên trường quốc tế. Việt Nam là quốc…